kriechen

3 формы  глагола  kriechen

немецкие сильные глаголы

Infinitiv Singular (3) Перевод инфинитива Präteritum Partizip II
kriechen kriecht ползти kroch gekrochen
nachkriechen kriecht nach ползти вслед kroch nach nachgekrochen
rankriechen kriecht ran подползать kroch ran rangekrochen
raufkriechen kriecht rauf заползать на что-л. kroch rauf raufgekrochen
rauskriechen kriecht raus выползать kroch raus rausgekrochen
verkriechen, sich verkriecht sich забиваться, прятаться verkroch sich sich verkrochen
wegkriechen kriecht weg уползать kroch weg weggekrochen
zurückkriechen kriecht zurück приползать обратно kroch zurück zurückgekrochen

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *